Klik op een vraag om het antwoord te lezen.
De vragen en antwoorden zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

  Algemeen

Wat doet Los Cachorros
Stichting Los Cachorros zet zich in voor straatkinderen van 6 tot 18 jaar in Peru. Los Cachorros biedt hulp aan veelal getraumatiseerde en verslaafde straatkinderen. Vaak zwerven zij op straat vanwege armoede, geweld of misbruik thuis. Op straat komen de kinderen al snel in aanraking met kleine criminaliteit en drugsgebruik om het harde straatleven het hoofd te bieden. Straatkinderen leven in zeer onhygiënische omstandigheden en seksueel misbruik komt op grote schaal voor. Daarnaast krijgen deze kinderen dagelijks te maken met afwijzing en marginalisatie.
Via straatwerk, opvang, psychosociale hulp en onderwijs begeleidt Los Cachorros deze kinderen van de straat terug naar familie of naar een toekomst op eigen benen. Opvanghuis Los Cachorros biedt een veilige thuishaven, waarin straatkinderen kunnen opbloeien tot zelfverzekerde adolescenten. Persoonlijke aandacht en liefde staan centraal. Los Cachorros zorgt ervoor dat de kinderen weer kind kunnen zijn en geeft hen kennis, vaardigheden en vertrouwen mee voor de toekomst!
Wat maakt Los Cachorros een bijzondere organisatie
Los Cachorros is een bijzondere organisatie. In de eerste plaats door zijn opmerkelijke en nog steeds unieke werkwijze, maar ook door zijn soberheid die bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in de methoden en middelen van fondsenwerving.
Hoe is Los Cachorros ontstaan
Op 18 januari 1976 werd Alanya Santa Cruz geboren in een van de armste streken van Peru: Ayacucho. Als adoptiekind kwam Alanya naar Nederland. Op haar vijftiende liep ze weg van huis en kwam terecht in het daklozencircuit van Utrecht. Drie jaar lang zwierf ze door de straten van Utrecht. Begin 2000 hoorde Alanya over een ‘rootsreis’ die geadopteerde jongeren in Nederland gingen maken naar hun geboorteland Peru. Dit was voor Alanya aanleiding om de banden met haar adoptiefamilie te herstellen en samen met hen haar afkomst te leren kennen. In Peru viel alles op zijn plek toen ze rondliep in haar geboorteland. Terug in Nederland verzamelde Alanya een aantal mensen om zich heen en richtte op 28 september 2000 de stichting Los Cachorros op. Wat begon met sympathie voor het lot van de Ayacuchaanse straatkinderen is uitgegroeid tot een succesvolle opvang waar inmiddels honderden straatkinderen hulp kregen. Samen met een team van groepsbegeleiders, straatwerkers, maatschappelijk werkers, een psycholoog, een verpleegkundige en een leraar zet Alanya zich in om de veelal getraumatiseerde kinderen een kans te geven op een mooiere toekomst.
Is Los Cachorros een religieus gebonden organisatie
Los Cachorros is een humanitaire organisatie zonder binding met een specifieke religie of levensovertuiging.
Wat is de missie van Los Cachorros
De missie van onze stichting opnieuw geformuleerd: De missie van Los Cachorros is het verbeteren van de levensomstandigheden van kansarme kinderen, met als uiteindelijk doel te komen tot sociale re-integratie. Ons werkgebied is Peru, om te beginnen Ayacucho.
Kerndoelstelling is dat de kinderen groeien naar een bestaan op eigen benen, via de verschillende fasen van hulpverlening: van straatwerk via opvang en onderwijs terug naar familie, of naar (begeleid) zelfstandig wonen.
Wat betekent de naam Los Cachorros
Los Cachorros betekent in het Nederlands ´De Welpjes.’
Hoe wordt Los Cachorros bestuurd
De Stichting Los Cachorros wordt geleid door een onbetaald bestuur in Nederland dat verantwoordelijk is voor (controle van) het inhoudelijke en financiële beleid, fondsenwerving, voorlichting en publiciteit. Verder zetten vrijwilligers in Nederland en Peru zich in voor de stichting.
Waarom is er een comité van aanbeveling
Om het werk van Los Cachorros extra onder de aandacht te brengen en te versterken is een Comité van Aanbeveling in het leven geroepen. Het Comité bestaat uit personen die Los Cachorros een warm hart toedragen en die achter haar doelstellingen en activiteiten staan.
Hoeveel kinderen in Ayacucho bereikt Los Cachorros
Los Cachorros bereikt, inclusief het wijkwerk, ongeveer 200 kinderen.
Beschikt Los Cachorros over informatiemateriaal en presentatiemateriaal
Los Cachorros heeft een informatiefolder ontwikkeld. Klik hier om de folder digitaal te downloaden of stuur een e-mail naar info@loscachorros.nl en vraag de informatiefolder. Om kosten te besparen raden wij u aan om de informatiefolder digitaal te downloaden.
Waar kan ik onafhankelijke informatie over Goede Doelen vinden
De Vereniging van Fondsenwervende Instellingen ( VFI ) geeft op haar site www.goededoelen.nl veel informatie over goede doelen. Op de website van de VFI staat ook algemene informatie over giften, schenkingen, erfstellingen en legaten. Hierin wordt onder meer ingegaan op de fiscale aspecten.
Is Los Cachorros onderdeel van een grotere organisatie
Nee, Los Cachorros opereert onafhankelijk in Nederland en Peru.
Kan ik mij abonneren op een nieuwsbrief
Ja, Los Cachorros stuurt vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief naar donateurs en andere geïnteresseerden. Een nieuwsbrief waarin je kunt lezen over activiteiten in Nederland of de laatste nieuwtjes uit Peru. Wil je de digitale nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om u te abonneren; je ontvangt dan de nieuwsbrief gratis digitaal via e-mail.
De Nieuwsbrief kan ook via de website gedowndload worden. Oudere jaargangen van De Nieuwsbrief kunnen ook via de website gedownload worden.

  Hulpverlening en vrijwilligerswerk

Waar ligt Ayacucho precies
Ayacucho is een regio in het zuiden van Peru. De hoofdstad is Ayacucho. De regio grenst in het westen aan Ica, in het noordwesten aan Huancavelica, in het noorden aan Junín, in het oosten aan Cuzco en Apurimac en in het zuiden aan Arequipa.
Waaruit bestaat het werk in Ayacucho
De werkwijze van Los Cachorros bestaat uit de volgende onderdelen Voorlichting, Straatwerk, Nachtopvang, Permanente opvang, Terugkeer naar huis.
Wie is Alanya Santa Cruz
Alanya Santa Cruz Nolasco, oprichter van stichting Los Cachorros en geboren in een Peruaans dorp in het Andesgebergte, werd als kind geadopteerd door Nederlandse ouders. Op haar vijftiende liep ze weg van huis en ging zwerven in Utrecht. Na jarenlang elke dag naar onderdak gezocht te hebben, vangt ze in het opvanghuis van stichting Los Cachorros nu zelf straatkinderen op in haar Peruaanse geboortedorp Ayacucho.
Hoeveel vrijwilligers werken er in het opvanghuis
Momenteel bestaat het team van hulpverleners uit lokale betaalde krachten, waaronder een straatwerker, een leraar, een psycholoog, een maatschappelijk werker en vier groepsleiders.
Hoeveel kinderen krijgen hulp van Los Cachorros
Het aantal straatkinderen dat hulp krijgt van Los Cachorros verandert continue. Nacht- en dagopvang bieden elk plaats aan twaalf kinderen. Los Cachorros bereikt, inclusief het wijkwerk, ongeveer 200 kinderen.
Hoe komt de hulp aan een kind precies tot stand
De hulpverlening aan een straatkind is georganiseerd op basis van een vijf-fasen-aanpak. In verschillende fasen begeleidt Los Cachorros kinderen en adolescenten van de straat naar reïntegratie met familie of naar zelfstandig wonen. Deze aanpak is mede gebaseerd op ervaringen van andere stichtingen die werken met straatkinderen
De vijf fasen zijn 1) voorlichting, 2) straatwerk, 3) nachtopvang, 4) permanente opvang en 5) terugkeer naar huis.
Welke rol spelen de ouders van een kind
De familiesituatie van de straatkinderen is bijna altijd getekend door extreme armoede: armoede heeft in eerste instantie een materiële betekenis, maar is vaak ook gekenmerkt door morele armoede. Gebrekkige huisvesting, onvoldoende inkomen en levensmiddelen leiden vaak tot problemen op emotioneel vlak. Gevoelens van hulpeloosheid, relatieproblemen en andere factoren leiden tot onprettige en soms onveilige thuissituaties. Vaak is dit de oorzaak voor het zwerven van kinderen op straat. Daarom moeten juist deze omstandigheden worden aangepakt, anders blijft terugplaatsing in de thuissituatie moeilijk en zonder langdurig effect. Los Cachorros werkt middels maatschappelijk werk samen met de psycholoog aan het herstel van het contact tussen kind en ouders, het voorbereiden van ouders op de terugkeer van hun kind en het vergroten van de belastbaarheid van ouders.
Kan ik voor Los Cachorros vrijwilligerswerk doen
Stichting Los Cachorros werkt met vrijwilligers om verschillende redenen:
1. Ter ondersteuning van het Peruaanse team van het opvanghuis. Vrijwilligers uit Nederland en België steunen de groepsleiders in Ayacucho. Hiermee bespaart Los Cachorros op salariskosten.
2. Vergroten van team en netwerk in Nederland.
3. Bevorderen van bewustzijn van Nederlandse jongeren over problematiek van derde wereldlanden, in het bijzonder de positie van straatkinderen.

Voor vrijwilligers die zich willen inzetten in Peru gelden de volgende criteria:
- Minimale leeftijd 20 jaar, alleen bij hoge uitzondering lager.
- Minimaal zes maanden aanwezig, alleen bij hoge uitzondering drie maanden.
- Specifieke ervaring (pedagogiek, psychologie, maatschappelijk werk, onderwijskunde, bedrijfskunde, sportacademie)
- Goed niveau Spaans en/of de bereidheid vooraf Spaans te leren.
- Vragen om voorstel(len) voor sponsoracties vooraf, tijdens of na verblijf in Peru
Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met vrijwilligers@loscachorros.nl.
Wat zijn de werkzaamheden van de vrijwilligers in Peru
Vrijwilligers werken in wisselende diensten, samen met een Peruaanse groepsbegeleider, binnen de permanente opvang. Ze begeleiden de kinderen bij alle dagelijkse activiteiten, het maken van huiswerk, het spelen van een spelletje en het geven van wat extra aandacht. Daarnaast is er alle ruimte om eigen activiteiten te ontplooien, afhankelijk van kennis, ervaring en behoefte binnen het project op dat moment.
Welke acties organiseert Los Cachorros in Nederland
Om de naamsbekendheid van Los Cachorros verder te vergroten en om fondsen te werven, organiseert Los Cachorros verschillende acties, waaronder 'Wees Een Held Met Statiegeld´, 'Doneer je Rommel', en 'Een taart is wat waard'. Ook heeft Los Cachorros in 2012 deelgenomen aan de ABN AMRO CPC loop in Den Haag en lopen er vrijwilligers tijdens de Dam-tot-Damloop op 23 september 2012 mee om sponsorgeld op te halen.
Wat voor acties kan jij voor ons opzetten
Natuurlijk kan jij je aansluiten bij een van de lopende acties van Los Cachorros, maar als je op een eigen manier een donatie kunt brengen aan de stichting zijn alle nieuwe initiatieven natuurlijk ook welkom! Denk aan een rommelmarkt organiseren bijvoorbeeld, waarvan de opbrengst ten goede komt aan Los Cachorros, of een gift voor een verjaardag of een andere gelegenheid. Vanuit de organisatie hulp bij het organiseren van jouw (zelf bedachte) actie? Neem dan even contact met ons op via activiteiten@loscachorros.nl. We helpen je graag!

  Financiën

Worden de bestuursleden van Los Cachorros betaald
Nee, het bestuur van Los Cachorros bestaat uitsluitend uit vrijwiligers. Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd.
Ontvangt de directeur van het opvanghuis in Ayacucho salaris
Ja, de directeur van het opvanghuis ontvangt een salaris. Dit salaris is conform Peruaanse maatstaven.
Hoe komt Los Cachorros aan geld om straatkinderen te helpen
Los Cachorros heeft vaste donateurs. Daarnaast nemen ook verenigingen en particulieren het initiatief om Los Cachorros te steunen. Daarnaast zijn er bedrijven die Los Cachorros sponsoren. Ook krijgt Los Cachorros ondersteuning van enkele fondsen.
Hoe weet ik dat mijn donatie goed terecht komt
In 2014 werd van de totale lasten 99% aan het project in Peru besteed. De overige 1% bestaat uit noodzakelijke en onvermijdelijke lasten, zoals kosten CBF, huur postbus, verzekering en bankkosten.
Los Cachorros heeft in 2013 het CBF-certificaat voor kleine goede doelen ontvangen.
Hoeveel geld heeft Los Cachorros op de bank staan
Net als andere goede doelen heeft Los Cachorros reserves. In ons geval een continuïteitsreserve en een bestemmingsreserve. Los Cachorros volgt voor de continuïteitsreserve de richtlijn Reserves Goede Doelen van de VFI (Vereniging Fondsenwervende Instellingen). De continuïteitsreserve mag volgens deze richtlijn maximaal 150 % van de jaarbegroting zijn. Daarnaast acht Los Cachorros het een onderdeel van haar beleid dat de continuïteitsreserve minimaal 50% van de bestedingen aan de doelstelling is, zodat onverwachte tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder dat het werk in Ayacucho in gevaar komt. Eind 2014 was de
continuïteitsreserve 94% van deze bestedingen.
Hoeveel geld heeft Los Cachorros de komende jaren nodig
Om de doelstellingen voor de hulpverlening te kunnen realiseren, streeft Los Cachorros in 2015 naar een totaalbedrag aan inkomsten van ongeveer € 85.000. Hiervoor is het noodzakelijk om het draagvlak te verbreden. Er zal vooral extra energie worden gestoken in het benaderen van fondsen en het organiseren van acties. Ook wordt gekeken naar het versterken van de zelfvoorziening in Peru. Dit plan zal in 2015 verder worden uitgewerkt.
Belegt Los Cachorros haar geld
Daar kunnen we heel kort over zijn: er wordt niet belegd. De financiële middelen van Los Cachorros worden op spaar- en betaalrekeningen geplaatst. Het primaire doel van Los Cachorros is om de doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren en alle middelen daarvoor in te zetten. Risicovol beleggen past niet in de visie van Los Cachorros.
Ik wil aan Los Cachorros doneren met belastingvoordeel. Hoe doe ik dat?
Klik hier om naar de informatie op de pagina "Doneren met belastingvoordeel" te gaan.

  Los Cachorros steunen

Op welke manieren kan ik Los Cachorros steunen
Je kunt Los Cachorros op verschillende manieren helpen, zowel persoonlijk als met een vereniging of bedrijf. Je kunt:
·   Vaste donateur worden
·   Eenmalig een bedrag doneren.
·   Een actie organiseren om zodoende geld op te halen.
Alle hulp is welkom. Je kunt ook fan worden van onze Facebook fanpage of ons volgen op Twitter.
Ik wil een donatie doen, hoe doe ik dat
Los Cachorros is erg blij met uw donatie. Steun onze stichting met een structurele of eenmalige donatie. U kunt doneren via het donatieformulier op onze website. Of stort een donatie op bankrekening NL56INGB0004596521 t.n.v. Stichting Los Cachorros.
Wat is het rekeningnummer van Los Cachorros
Het bankrekeningnummer is NL56INGB0004596521 t.n.v. Stichting Los Cachorros.
Mijn bedrijf wil Los Cachorros steunen, hoe werkt dat
Ook bedrijven kunnen Los Cachorros op verschillende manieren steunen. U kunt onze stichting steunen met een structurele of eenmalige donatie. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met info@loscachorros.nl.
Wat gebeurt er met mijn bijdrage
Met jouw bijdrage zorgt Los Cachorros ervoor dat de straatkinderen groeien naar een bestaan op eigen benen, via de verschillende fasen van hulpverlening: van preventie, voorlichting en straatwerk via opvang en onderwijs terug naar familie, of naar (begeleid) zelfstandig wonen. Hiervoor organiseert Los Cachorros veel activiteiten.
Ik ben donateur, hoe kan ik een adreswijziging doorgeven
Je kunt dat aangeven door een email te sturen naar info@loscachorros.nl.
Ik ben donateur, hoe kan ik mijn machtiging opzeggen of wijzigen
Wil je je machtiging wijzigen of stopzetten? Stuur een bericht naar info@loscachorros.nl.
Ik wil Los Cachorros in mijn testament opnemen, hoe werkt dat?
Daarvoor kunt u het beste naar uw notariskantoor gaan met het verzoek om uw testament te wijzigen en in dat testament te laten noteren dat u Los Cachorros een legaat wilt nalaten.

  Contact

Waar is het kantoor van Los Cachorros gevestigd
Om kosten te drukken heeft Los Cachorros in Nederland geen kantoor.
Hoe neem ik contact op met Los Cachorros
Nederland:
Stichting Los Cachorros
Postbus 545
3500 AM Utrecht
(t): ++31 (0)630733048
Peru:
Fundación Los Cachorros Perú Holanda
Jiron Los Andes 213
Huamanga Ayacucho
(t): +51 66 31 34 83
(m): +51 66 966804327
Kantoortijden: van 7.00 tot 17.00 uur.
Mijn vraag staat er niet bij, hoe kan ik mijn vraag stellen
U kunt al uw vragen stellen via info@loscachorros.nl of bellen naar +31 (0)630881026.en ontvang 4x per jaar! het
laatste nieuws van Los Cachorros


Kamer van Koophandel
30168099
RSIN
816126239